Nyurma Pamo
 
Nyurma Pamo
Fotografía: Paula Vazquez